​Formueopgørelse

Hvordan opgøres formuen?

Når Udbetaling Danmark beregner begravelseshjælpen, tages der udgangspunkt i afdødes formue på dødsdagen, hvortil lægges de formuerettigheder, der opnås som følge af dødsfaldet.

Formuerettigheder kan eksempelvis være ATP, forsikringer, pensionsordninger samt opsparing i Elysium Begravelsesopsparing.

Når afdøde efterlader ægtefælle;
Er det ægtefællernes samlede formue og formuerettigheder, inklusiv særeje, der lægges til grund. Efterlevelseshjælp og løbende pensionsudbetalinger indgår ikke i formueberegningen.

Fast ejendom:

Der tjener til familiens bolig, indgår i formueberegningen med den del af friværdien, der overstiger kr. 100.000,00. Fast ejendom kan omfatte såvel helårsbolig som sommerhus, der overvejende benyttes af familien. Hvis familien her både helårshus og sommerhus, indgår den del af den samlede friværdi, der overstiger kr. 100.000,00 i formueberegningen.

Udbetaling Danmark beregner begravelseshjælpen udfra de samme oplysninger, som skal opgives til Skifteretten i forbindelse med behandling af dødsboet.

Der kan dog udbetales begravelseshjælp før Skifterettens dokumenter foreligger, såfremt begravelseshjælpen skal udbetales efter et barn under 18 år, eller hvis der kun søges om det faste minimumsbeløb på kr. 1.050,00, jfr. punkt 4 på siden "Beregningsmodel".

Opmærksomheden henledes på, at såfremt man søger om minimumsbeløbet på kr. 1.050,00 mister man retten til at søge yderligere begravelseshjælp, såfremt det senere skulle vise sig, at formue og formuerettigheder ligger under de forannævnte formuegrænser. Det anbefales derfor altid at søge om højst mulig begravelseshjælp, - eller vente med at søge indtil der er fuldt overblik over boets økonomi.

​Strueregnens Begravelsesforretning

Østergade 7 st.tv - 7600 Struer

​Tlf.: 97 85 00 45​

Thyholm Begravelsesforretning

Møllegade 49, Lyngs - 7790 Thyholm

​Tlf.: 97 87 80 55​

E-mail: post@strueregnens.dk

CVR: 19340600​​